Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem přitom je objasnit, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

 1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
  • K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
  • V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti ARTEFIN CONSULTING s.r.o., IČO 09183841, se sídlem č. p. 169, 252 10 Klínec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 332219 (dále jako „Společnost“ nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.
 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  • Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
   • Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky:údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
   • Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních a informačních sdělení a personalizace reklamy: údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail)
  • Osobní údaje získáváme především přímo od Vás, a to při vyplnění registračního formuláře k odběru newsletteru, a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz sekce o cookies níže).
 1. Jak vaše osobní údaje využíváme
  • Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
   • zasílání sdělení z oblasti zpravodajství,
   • analýze, hodnocení a zlepšování svých služeb zákazníkům;
   • plnění našich zákonných povinností; a
   • s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných službách.
  • Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
  • V případě udělení souhlasu pro emailingové účely tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.
 1. Právní základ zpracování vašich osobních údajů
  • Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
   • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
   • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (například v oblasti účetnictví a daní);
   • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v souvislosti s naší žurnalistickou činností nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb).
  • S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, to je nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši emailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.
 1. Komu poskytujeme vaše osobní údaje
  • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
   • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména osobám pomáhajícím nám zpracovávat e-mailová sdělení nebo zobrazovat web v rámci sítě internet;
   • poskytovatelům služeb zpracovávajících informace o zobrazení, návštěvách a oblíbenosti v rámci našeho oprávněného zájmu;
   • poskytovatelům služeb umožňujících sdílet komentáře, videa a hodnocení na svých portálech;
   • poskytovatelům služeb pomáhajícím nám se zobrazování bannerové reklamy;
   • osobám pracujícím na vylepšeních, optimalizaci a funkčnosti webových stránek;
   • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
  • Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze všech skupin a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
 1. Co jsou to cookies a jak je využíváme
  • Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
  • Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. seznámení s jejich užíváním. Proto ho nemusíte znovu potvrzovat při každé návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
  • Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
  • V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
   • zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (otevřením anonymního okna prohlížeče); nebo
   • využít služeb VPN či jiného anonymního přístupu na náš web; nebo
   • můžete vznést námitku proti zpracování, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu aust@mediar.cz nebo dopisem na adresu společnosti News Media, U Kanálky 4, 120 00 Praha 2.
 1. Jaká jsou vaše práva
  • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
   • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
   • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
   • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
   • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
   • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
   • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
   • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
   • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
  • Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.
 1. Jak chráníme vaše osobní údaje
  • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
  • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
 1. Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva?
  • Kromě této stránky je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná na vyžádání, o zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.
  • Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to elektronicky na e-mail